ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อนำไปกรอกข้อมูลแล้วนำเอกสารมายื่นได้ทางสมาคมอาคารชุดไทยได้เช่นกัน