คณะ construction Development Board (CDB) จากประเทศภูฏาน ศึกษาดูงานในประเทศไทย โครงการศุภาลัยพรีเมียร์ @ ราชเทวี [01/08/2556 ถึง 01/08/2556]

     สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานจาก Construction Development Board (CDB) จากประเทศภูฏานซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลภูฏาน มีหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างเอกชนและภาครัฐด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างผ่านกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์ในการที่จะเข้าศึกษาดูงานในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการก่อสร้างและเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้วย และได้รับความอนุเคราะห์ให้เข้าเยี่ยมชมโครงการศุภาลัยพรีเมียร์ @ ราชเทวี

   
อัพเดท : 29 ก.ค. 56, 12:25 น.