เอกสารประกอบในการสมัครสมาชิก

1. ในกรณีเป็นนิติบุคคล
- หนังสือรับรองบริษัท
- สําเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้จัดการ
- สําเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้านตัวแทน(ถ้ามี)

2. ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศรุตา, คุณจิราพรรณ
โทร. 02 862 3344, 02 862 3341 โทรสาร 02 862 3340
E-mail: condoth@loxinfo.co.th
ค่าสมัครสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย
1. สมาชิกสามัญ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุง 2,000 บาท / ปี
ปีแรกจ่าย 2,500 บาท
2. สมาชิกวิสามัญ
ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
ค่าบำรุง 1,000 บาท / ปี
ปีแรกจ่าย 1,500 บาท

- สําเนาบัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
วิธีการสมัคร
กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ไปที่สมาคมอาคารชุดไทย เลขที่ 177/146 อาคารสิ นสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 E ถนนกรุงธนบุรี แขวง คลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 หรือ แฟกซ์ใบสมัครไปที่ สมาคมฯ หมายเลข 02 862 3340 พร้อมเช็คค่าสมัคร หรือ หลักฐานการโอนเงิน

วิธีการชําระเงิน
1. ชําระด้วยเช็คสั่งจ่าย "สมาคมอาคารชุดไทย" และส่งพร้อมใบสมัครไปที่สมาคมฯ
2. โอนเงินเข้าบัญชี "สมาคมอาคารชุดไทย"
เลขที่บัญชี 240-2-05513-7 ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน) สาขาถนนกรุงธนบุรี ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
และเมื่อสมาคม ฯ ได้รับเช็ค หรือหลักฐานการโอนเงินแล้ว จะทําการออกใบกํากับภาษี และส่งกลับมายังท่านภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ


วิธีการชําระเงิน
1. สั่งจ่ายเช็คในนาม"สมาคมอาคารชุดไทย" หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารยูโอบี จํากัด(มหาชน)
เลขที่ บัญชี 240-2-05513-7 ประเภทออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาแฟกซ์ ใบ นําเข้าบัญชี (PAY-IN) กลับมาที่สมาคม หมายเลข 02-862-3340 เพื่อยืนยันและออกใบเสร็จ
2. สมาคมฯเสียเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา 40(8) จึงไม่ได้อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่าย ตามคําสั่งของกรมสรรพากรที่ ทป. 19/2530 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2530

หมายเหตุ
1. สมาชิกสามัญ จ่ายค่าบํารุงปี ละ 2,000 บาท
2. สมาชิกวิสามัญ จ่ายค่าบํารุงปี ละ 1,000 บาท