กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ดาวน์โหลด
อัพเดท : 01 ก.พ. 56, 21:57 น.