แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๘)
ดาวน์โหลด
อัพเดท : 01 ก.พ. 56, 22:18 น.