ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใชัอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ดาวน์โหลด
อัพเดท : 01 ก.พ. 56, 22:13 น.