• จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประมาณเดือนละ 1 ครั้ง
 • จัดให้มีการประชุมสมาชิกสมาคมประมาณไตรมาส ละ 1 ครั้ง
 • จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • การทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี
 • การทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 • การพิจารณาผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงานสมาคม
  • การจัดสัมมนาเชิงวิชาการทุกไตรมาส
  • การจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ร่วมกับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
  • จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  • จัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ปีละ 1-2 ครั้ง เช่น หลักสูตรบัญชีสำหรับนิติบุคคลอาคารชุดโดยร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
  • พัฒนาเว็บไซต์ ของสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อให้มีข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ให้สมาชิกได้รับรู้และสามารถติดต่อสมาคมทาง e-mail ได้
  • จัดทำวารสารสมาคมอาคารชุดไทย ราย 2 เดือน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร , บทความ, ข้อมูลทางด้านวิชาการ, กฎหมาย ให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
  • ร่วมมือกับสมาคมและองค์การอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดเสวนาเพื่อประเมินสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ในช่วงปลายปี
  • จัดทำฐานข้อมูลหาราคากลางของการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อบริการให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการอาคารชุด
  • จัดหารายชื่อบริษัทที่จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ที่มีคุณภาพและราคายุติธรรมสำหรับบริการสมาชิก
  • จัดให้มีการศึกษาข้อกฏหมายสำหรับลูกค้าชาวต่างชาติและศึกษาข้อมูลของกฏหมายของต่างประเทศเพื่อสมาคมได้นำมาเปรียบเทียบเป็นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจต่อไป
  • มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับปรุงแก้ไข และยกร่างกฏ ระเบียบ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด หรืออสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น สัญญามาตรฐานอาคารชุด , พรบ. ควบคุมอาคาร , กฏระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,พรบ.การจัดรูปที่ดิน , กฏหมายผังเมือง และ พรบ.การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา(เอสโครว์) เป็นต้น
  • ผลักดันให้มีการจัดทำกฏหมายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
  • การประสานงานกับหน่วยราชการในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น สิ่งแวดล้อม การประปา, การไฟฟ้า และ สคบ. เป็นต้น
  • ผลักดันให้มีการจัดตั้งระบบ One Stop Service ของการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการ เพื่อลดเวลา , ปริมาณเอกสาร และขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกต่อผู้ประกอบการและประชาชนโดยรวมต่อไป
  • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างมวลสมาชิกสมาคม และ/หรือ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อาทิเช่น จัดกิจกรรมการกุศลเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม
  • ส่งเสริมด้านการกีฬา โดยจัดให้มีการร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา อาทิเช่น กอล์ฟ โบว์ลิ่ง และอื่นๆ
  • พัฒนาเว็บไซต์ ของสมาคมอาคารชุดไทย เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ให้สมาชิกได้รับรู้และสามารถติดต่อสมาคมทางอินเตอร์เน็ตได้
  • จัดส่ง วารสารสมาคมอาคารชุดไทย ราย 2 เดือน ให้กับสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ ข่าวสาร ,บทความ, ข้อมูลทางด้านวิชาการ และ กฎหมาย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นอุปสงค์ทางด้านอาคารชุดให้ผู้ซื้อและประชาชนโดยทั่วไป มีความตื่นตัวที่จะซื้ออาคารชุด เพื่อเป็นการลดภาระผู้ประกอบการในการทำตลาดและยกระดับมาตรฐานให้กับอาคารชุดไทย 2 งานคือ
   1. งานมหกรรมบ้านและคอนโด ซึ่งจัดร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และ
   1. การจัดงาน “ไทยแลนด์ คอนโด เอ็กซ์โป “ ซึ่งเป็นงานมหกรรมเฉพาะคอนโดมิเนียมและรีสอร์ทตาก อากาศ เพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการอาคารชุดทั่วประเทศ
  • มีการจัดทำสถิติ ข้อมูล และการศึกษาวิจัยทางด้านการตลาด และข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก ในการดำเนินด้านการตลาดการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
  • จัดทำเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างสื่อมวลชนต่างๆ กับมวลสมาชิก ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าได้อย่างทั่วถึงและจัดหาสื่อการตลาดใหม่ๆ มาให้มวลสมาชิกรับข้อเสนอที่ดี
  • จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย เพื่อทำแผนการหารายได้ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของสมาคม โดยผ่านกิจกรรมของสมาคม อาทิเช่น การจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด เป็นต้น
  • จัดหารายได้จาก การจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี , การจัดสัมมนารายไตรมาส , การจัดอบรม , การจัดกิจกรรมด้านกีฬาอื่นๆ เป็นต้น
  • รายได้จากค่าบำรุงสมาชิกประจำปี
  • การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาการชาดไทย และองค์กรอื่นๆตามโอกาสที่อำนวย
  • การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  • การบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร